هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو (بهمن ماه ۱۳۹۹)
هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو (بهمن ماه ۱۳۹۹)
1399/12/23
آغاز عملیات اجرایی طرح تولید فروسیلیسیم شرکت فروآلیاژ لوتوس آدلی (بهمن ماه ۱۳۹۹)
آغاز عملیات اجرایی طرح تولید فروسیلیسیم شرکت فروآلیاژ لوتوس آدلی (بهمن ماه ۱۳۹۹)
1399/11/23
بازدید از آخرین وضعیت پیشرفت طرح تولید شمش منیزیم مجتمع غرب پارس (مهرماه ۱۳۹۹)
بازدید از آخرین وضعیت پیشرفت طرح تولید شمش منیزیم مجتمع غرب پارس (مهرماه ۱۳۹۹)
1399/07/30
آغاز عملیات اجرایی طرح تولید فروسیلیسیم شرکت توسعه صنایع و معدن آشتیان (شهریور ماه ۱۳۹۹)
آغاز عملیات اجرایی طرح تولید فروسیلیسیم شرکت توسعه صنایع و معدن آشتیان (شهریور ماه ۱۳۹۹)
1399/06/15
بازدید از آخرین وضعیت طرح تولید شمش منیزیم فروسیلیس غرب پارس (خرداد ماه ۱۳۹۹)
بازدید از آخرین وضعیت طرح تولید شمش منیزیم فروسیلیس غرب پارس (خرداد ماه ۱۳۹۹)
1399/03/24
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو (آذر ماه ۱۳۹۸)
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو (آذر ماه ۱۳۹۸)
1398/09/30
پنجمین نمایشگاه و همایش صنعت دیرگداز (آبان ماه ۱۳۹۸)
پنجمین نمایشگاه و همایش صنعت دیرگداز (آبان ماه ۱۳۹۸)
1398/08/15
اولین گردهمایی صنعت منیزیم ایران (خرداد ۱۳۹۸)
اولین گردهمایی صنعت منیزیم ایران (خرداد ۱۳۹۸)
1398/03/30
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو (آذر ماه ۱۳۹۷)
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو (آذر ماه ۱۳۹۷)
1397/09/28
لیست کامل محصولات شرکت پیشرو ذوب آتور را میتوانید از طریق بخش محصولات مشاهده نمایید
لیست کامل محصولات شرکت پیشرو ذوب آتور را میتوانید از طریق بخش محصولات مشاهده نمایید
1394/09/14

صفحه 1 از 2
Enter Content...