پروژه ها

 

                                                                                     طرح تولید فروسیلیسیم  به ظرفیت ۶.۰۰۰ تن در سال

 

                                                                                  طرح تولید فروسیلیسیم به ظرفیت ۵۰۰.۱۲ تن در سال 

 

                                                                             طرح تولید فروسیلیکومنگنز به ظرفیت ۲۵.۰۰۰ تن در سال 

 

                                                                                     طرح تولید فروسیلیسیم  به ظرفیت ۶.۰۰۰ تن در سال

 

                                                                                   طرح تولید فروسیلیسیم به ظرفیت ۲۰.۰۰۰ تن در سال

 

                                                                                    طرح تولید شمش منیزیم به ظرفیت ۶.۰۰۰ تن در سال

 

                                                                               طرح توسعه فروسیلیسیم به ظرفیت ۲۰.۰۰۰ تن در سال

 

                                                                                  طرح تولید فروسیلیسیم به ظرفیت ۰۰۰.۱۲ تن در سال

 

                                                                                  طرح تولید فروسیلیسیم به ظرفیت ۰۰۰.۱۲ تن در سال

 

 

Enter Content...