مهندسی و مشاوره

 

               کارفرما: توسعه صنایع و معدن آشتیان

               موقعیت جغرافیایی: استان مرکزی، شهرستان آشتیان

               خدمات ارائه شده: طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت بر ساخت

               تاریخ شروع: ۱۳۹۹                    وضعیت: در دست اجرا

 

               کارفرما: آرون آلیاژ آراک

               موقعیت جغرافیایی: استان مرکزی، شهرستان فرمهین

               خدمات ارائه شده: طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت بر ساخت

               تاریخ شروع: ۱۳۹۹                    وضعیت: در دست اجرا

 

               کارفرما: فروآلیاژ لوتوس آدلی

               موقعیت جغرافیایی: استان همدان، شهرستان ملایر

               خدمات ارائه شده: طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت بر ساخت

               تاریخ شروع: ۱۳۹۸                    وضعیت: در دست اجرا

 

               کارفرما: آلیاژ فرآوران رهاورد زاگرس

               موقعیت جغرافیایی: استان همدان، شهرستان ملایر

               خدمات ارائه شده: طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات،  ساخت و اجرا

               تاریخ شروع: ۱۳۹۸                    وضعیت: در دست اجرا

 

               کارفرما: فروآلیاژ آسا آذرین

               موقعیت جغرافیایی: استان همدان، شهرستان ملایر

               خدمات ارائه شده: طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت بر ساخت

               تاریخ شروع: ۱۳۹۸                    وضعیت: در دست اجرا

 

               کارفرما: فروسیلیس غرب پارس

               موقعیت جغرافیایی: استان همدان، شهرستان ملایر

               خدمات ارائه شده: مشاوره، نظارت عالیه و کارگاهی

               تاریخ شروع: ۱۳۹۷                    وضعیت: در دست اجرا

 

               کارفرما: آهن و سیلیس آذرخش

               موقعیت جغرافیایی: استان همدان، شهرستان ملایر

               خدمات ارائه شده: طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت بر ساخت

               تاریخ شروع: ۱۳۹۷                    وضعیت: در دست اجرا

 

               کارفرما: پیام هونامیک

               موقعیت جغرافیایی: استان مرکزی، شهرستان خمین

               خدمات ارائه شده: مشاوره، نظارت عالیه و کارگاهی

               تاریخ شروع: ۱۳۹۴                    وضعیت: خاتمه یافته

 

               کارفرما: آهن و سیلیس آذرخش

               موقعیت جغرافیایی: استان همدان، شهرستان ملایر

               خدمات ارائه شده: طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت بر ساخت

               تاریخ شروع: ۱۳۹۳                    وضعیت: خاتمه یافته

 

Enter Content...