بازدید 840

Projects

 

    6,000 TPY Ferrosilicon Production Plant                                                                                                        

 

    12,500 TPY Ferrosilicon Production Plant                                                                                                      

 

    25,000 TPY Ferrosilicon manganese Production Plant                                                                                  

 

   6,000 TPY Ferrosilicon Production Plant                                                                                                         

 

    20,000 TPY Ferrosilicon Production Plant                                                                                                      

 

   6,000 TPY Magnesium Ingot Production Plant                                                                                              

 

    20,000 TPY Ferrosilicon Expansion Plant                                                                                                       

 

    12,000 TPY Ferrosilicon Production Plant                                                                                                      

 

    12,000 TPY Ferrosilicon Production Plant                                                                                                      

 

 

 کانون تبلیغات اتمسفر