بازدید 100

Magnesium Ingot Production Plant

Client: Ferrosilic Gharb Pars Co. (FesiCo)

Location: Malayer, Hamedan

Provided Services: Consultant, Construction supervision

Start Date: 2018                    Status: In Hand

 

 کانون تبلیغات اتمسفر